Metodinė pagalbaKas kitaip?

Pradinių klasių mokytojų metodinio susitikimo, įvykusio 2016 m. kovo 15 d.,  pranešimo tezės.

Download
Kas kitaip.pdf
Adobe Acrobat Document 285.0 KB

Atnaujinta lietuvių kalbos programa.

Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ .

2016 m.sausio 25 d. Nr.  V-46.

 

Download
Įsakymas ir programa
Nauja lietuviu kalbos programa.pdf
Adobe Acrobat Document 933.9 KB

Metodinė priemonė „3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“

Metodinė priemonė parengta atsižvelgiant į naujausią teorinę literatūrą bei tarptautinių skaitymo gebėjimų tyrimų (PIRLS, PISA ir kt.) išvadas ir rekomendacijas, vadovaujantis Bendrosiose pradinio ugdymo programose numatytais lietuvių kalbos ugdymo reikalavimais. Šia priemone siekiama padėti pradinių klasių mokytojams suprasti, kokių skaitymo gebėjimų labiausiai trūksta jų vaikams ir kodėl, bei pateikti įrankius, padėsiančius siekti geresnių skaitymo rezultatų jų klasėse. Metodinėje priemonėje pateiktas skaitymo ugdymo užduočių paketas su metodiniais patarimais mokytojui, kaip, taikant šias užduotis, veiksmingai ir tikslingai ugdyti mokinių grožinio ir negrožinio teksto suvokimo, supratimo, apibendrinimo, išvadų darymo, interpretavimo, apmąstymo bei vertinimo ir kitus gebėjimus. Pateikiamos užduotys padės ugdyti ne tik kalbinius (skaitymo technikos, teksto suvokimo, interpretavimo ir kt.) gebėjimus, bet ir pažinimo, kūrybiškumo, asmeninę, socialinę kompetencijas.

Download
Metodinė priemonė
3-4-skaitymo-gebejimo-ugdymas.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Pradinio ugdymo planuose 39.3.3. punkte nurodoma, kad baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal

pagrindinio ugdymo programą.

Kauno pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis siūlo pasinaudoti viena iš pasiūlų.

Download
Aprašas
Aprašas Kauno.doc
Microsoft Word Document 130.5 KB
Download
Aprašas
Siūlomas SMM paprastesnis.doc
Microsoft Word Document 122.5 KB


Naujausi leidiniai


Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 

Kiekviena mokykla turi mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką. Bendri susitarimai turi būti aiškūs ne tik mokykloje, bet ir mieste, šalyje. Kauno miesto mokytojų metodinis būrelis siūlo pasinaudoti puikia patirtimi - Vilniaus mokytojų parengtomis rekomendacijomis. Ši pagalba ne tik padės geriau įsivertinti esamus susitarimus mokykloje, bet ir patobulins, suvienodins miesto mokytojų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką.

Labai svarbu žinoti kaip MOKINIO MOKYMOSI PASIEKIMAI FIKSUOJAMI BAIGIANTIS UGDYMO LAIKOTARPIUI.

Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio (arba III trimestro) mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu.

Keliamosios (1–3) klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę mokytojai.

Pradinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, metinius įvertinimus, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą.

Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos pradinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Naudokitės NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠU. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija).

Download
Vertinimo rekomendacijos (Vilnius)
VERTINIMO_REKOMENDACIJOS.doc
Microsoft Word Document 86.0 KB

Planuojant pamoką 

Priminimas, ko negalima pamiršti planuojant pamoką. Planuodami ir derindami atviras veiklas miesto mokytojams naudokitės UPC parengtomis rekomendacijomis.

Download
Rekomendacijos
rekomendacijos-planuojant-pamokas-kauno.
Microsoft Word Document 66.0 KB

Mokinių sąsiuvinių tvarkos reikalavimų rekomendacijos pradinėse klasėse 

Teikiamos rekomendacijos mokytojams primins vieningus rašomosios kalbos reikalavimus.

Download
Rekomendacijos
reikalavimai-2011.doc
Microsoft Word Document 49.5 KB

Planavimas 

Dažniausiai mokytojų užduodami klausimai dėl planavimo:

www.upc.smm.lt/failai/Klausimai_del_planavimo.pdf


Pamokos planavimui 

Pamokos planavimui.

Download
Pamokos planavimui
Pamokos-planavimui.doc
Microsoft Word Document 111.0 KB

Ieškome mokomės taikome 

Ieškome mokomės taikome 

Download
Ieškome mokomės taikome
Ieskome-mokomes-taikome.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 820.0 KB

Mokymo uždaviniai pamokoje 

Gruodžio 22 d. KPKC vyko metodinio būrelio inicijuota metodinė konsultacija - metodinė valanda.

Susitikimo  tema "Mokymo uždaviniai pamokoje".

Download
Mokymo uždaviniai pamokoje
2010-12-22.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.6 MB