Veiklos programa 2018 - 2019 m.m.Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklos programa

 

Tikslas: 

Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas bei ugdymo proceso veiksmingumo ir kūrybiškumo gerinimas.

 

Uždaviniai:

• Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą.

• Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi.

 

VEIKLOS KRYPTYS:

- Ugdymo programos įgyvendinimas.

- Mokinių pažinimas bei poreikių tenkinimas, tiriamoji veikla.

- Darbo patirties sklaida.

- Pasitarimai.

- Bendradarbiavimas su kitais metodiniais būreliais, socialiniais partneriais.  

 

Metodinio būrelio tikslai ir uždaviniai

 

Ugdymo programos idėjų įgyvendinimas.  

 

Tikslas

Gerinti pradinio ugdymo(si) proceso kokybę ir organizavimą

Uždaviniai

Teikti metodinę pagalbą diegiant inovatyvius mokymo (si) metodus.

Sudaryti sąlygas ugdytinių kūrybiškumui ir saviraiškai.

 

Mokinių pažinimas ir poreikių tenkinimas, tiriamoji veikla

Tikslas

Siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų pradinės mokyklos vaikų ir šiuolaikinės visuomenės poreikius

Uždaviniai

Teikti metodinę pagalbą ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams atliekantiems tyrimus.

Atlikti ir apibendrinti tyrimo rezultatus, siekiant padėti sveikos asmenybės vystymuisi.

Praktinę veiklą grįsti tiriamąja veikla.

 

 

Gabių mokinių atskleidimas ir ugdymas

Tikslas

Sudaryti sąlygas gabių mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai atskleisti.

Uždaviniai

Padėti pedagogams ir tėvams studijuoti ir suvokti naują ugdymo turinį.

 

Gerosios darbo patirties sklaida

Tikslas

Tobulinti pradinio ugdymo pedagogų kompetenciją, siekiant ugdymo kokybės.

Tobulinti spec. poreikių vaikų pažinimą ir ugdymą(sį)

Uždaviniai

Telkti pedagogus - novatorius, užtikrinančius pradinio ugdymo procesų organizavimo modelių naujovę.

Aktyviau įtraukti pedagogus - novatorius į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą.

Teikti metodinę pagalbą mokytojams kuriant programas.

 

Pasitarimai

 

Tikslas

Kelti pedagoginę ir profesinę kompetenciją.

Uždaviniai

Supažindinti su MB tikslais, uždaviniais, veiklos kryptimis.

Teikti informaciją, siekiant pradinių klasių metodinių grupių mokyklose veiklos efektyvumo.

Aptarti rezultatus, apibendrinti ir skleisti gerąją patirtį.

 

Bendradarbiavimas, konsultacinė veikla

Tikslas

Aktyvinti ir plėtoti bendradarbiavimą su kitais metodiniais būreliais, socialiniais partneriais.

Uždaviniai

Keistis informacija, skleidžiant gerąją pedagoginio darbo patirtį iniciatyvinėse kūrybinėse grupėse.

Užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais socialiniais partneriais, besirūpinančiais vaikų ugdymu.

Veiklos būdai:

 

Metodinė veikla mikrorajonuose – veikla, susijusi su metodika:

 • pedagoginės technologijos,
 • rekomendacijų ugdymo veikėjams sklaida. 
Metodinė veikla iniciatyvinėse kūrybinėse grupėse –mokytojų, mokyklos vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine  patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

 

Metodinės veiklos organizavimo principai:

 • Švietimo kokybės gerinimas;
 • Savanoriškumas;
 • Viešumas.

Metodinio būrelio funkcijos:

 

 

 • Švietimo kokybės gerinimas;
 • Savanoriškumas;
 • Viešumas.
 • Metodinio būrelio funkcijos:
 • Nustatyti veikos prioritetus;
 • Nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą;
 • Inicijuoti mokytojų gerosios darbo patirties sklaidą savivaldybėje (regione);
 • Vertinti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones inicijuoti jų sklaidą.

 

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Vengalienė.


Download
veikla-2018-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 846.5 KB